انواع روش های پذیرش و ارائه مقالات در همایش
1396/09/01

با عنایت به مصوبات شورای راهبردی همایش و بنا بر تصمیم کمیته علمی ، مقالات در قالب های 1.مقالات علمی-پژوهشی 2.مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 3.مقالات علمی-ترویجی (مروری) 4.طرح های تحقیقاتی 5. مطالعات موردی که در راستای محورهای همایش باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت.

همچنین مقالات به 3 شکل:
الف- ارائه (شامل شفاهی یا سخنرانی)
ب- پوستر
ج- چاپ در مجموعه مقالات

پذیرش خواهند شد.

لازم به ذکر است تمامی مقالاتی که پذیرش نهایی گردند در هر سه حالت فوق در مجموعه مقالات (کتاب کنفرانس و سی دی ) نشر می یابند. لطفا به روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس دقت فرمائید.