یکسان سازی نام نویسندگان و عنوان مقاله در پنل کاربری جهت صدور گواهی ها
1396/09/01

با توجه به اینکه گواهی پذیرش مقالات بر اساس اطلاعات موجود در پنل کاربری شرکت کنندگان (نه اطلاعات موجود در مقاله) صادر می گردد، لذا از شرکت کنندگان گرامی درخواست میگردد اطلاعات خواسته شده که در زمان ثبت نام از سوی سیستم همایش در پنل کاربری از شما خواسته می شود را با دقت تمام تکمیل نمایند. بویژه: نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان مقاله و همچنین برای ثبت نام کنندگان غیرحضوری آدرس کامل پستی (استان، شهرستان و کد پستی) جهت دریافت بسته های همایش